Forum PCLab.pl: FAQ dla reklamujących towar. - Forum PCLab.pl

Skocz do zawartości


Otwarty

Ikona Ostatnio dodane tematy

Ikona Najnowsze pliki

 • (14 Stron)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Ostania »
 • Nie możesz rozpocząć nowego tematu
 • Nie możesz odpowiadać w tym temacie

FAQ dla reklamujących towar. Gwarancja, rękojmia, niezgodność towaru z umową oraz NOWA rękojmia Oceń temat: ****- 21 Głosów

#1 Użytkownik jest niedostępny   Gordon Lameman 

 • Newfie lover
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 38144
 • Dołączył: Wed, 05 Paź 11

Napisany 06 Grudzień 2011 - 13:05

FAQ dla kupujących, reklamujących, oddających na naprawę gwarancyjną.


Ważne!

Zanim zadasz pytanie w tym dziale dotyczące problemu z zakupem - zapoznaj się z tym FAQ. Jeśli wciąż masz wątpliwości to zakładając temat opisz w jakim trybie nabyłeś przedmiot, jakie ma wady i z jakich uprawnień skorzystałeś.


Na początek musimy wyróżnić tryby nabycia ze względu na:
a) Uczestników transakcji:
 Konsumencki – a więc, gdy osoba fizyczna dokonuje zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością zawodową bądź gospodarczą od Przedsiębiorcy – uprawnienia w tym obrocie mają dwojaki charakter, pierwszy to dobrowolne świadczenie gwarancyjne gwaranta (z reguły Producenta), bądź obligatoryjne świadczenie na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, gdzie podmiotem zobowiązanym jest zawsze sprzedawca
 Profesjonalny – między osobami prawnymi, bądź osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a transakcja została między nimi zawarta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wtedy uprawnienia przysługują w ramach gwarancji, bądź rękojmi.
 Między dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej – uprawnienia w tym obrocie to rękojmia, bądź gwarancja

b) Sposób nabycia (dotyczy jedynie KONSUMENTÓW i nie jest przemiotem tego FAQ):
 przez Internet (telefon, listem), a więc zgodnie z terminologią ustawową ‘na odległość’, taki rodzaj zakupów nadaje ci pewne uprawnienia, które swe źródło znajdują w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
 poza sklepem czy punktem usługowym, a więc zgodnie z ustawą ‘poza lokalem przedsiębiorstwa’, co daje uprawnienia opisane w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
 każdy inny, czyli w zasadzie w sklepie

Termin nabycia towaru:
a) przed 25 grudnia 2014 roku, wtedy interesuje Cię część I, II i III.

b) 25 grudnia 2014 roku i później, wtedy interesuje Cię część IV

O szczegółach dalej.
W pierwszej kolejności, aby ustalić jakie uprawnienia nam przysługują, należy rozpatrzyć powyższe.

Teraz, gdy już wiesz czego szukać udaj się do odpowiedniego postu:

I. Reklamacja na podstawie udzielonej GWARANCJI
II. Reklamacja na podstawie NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ
III. Reklamacja na podstawie RĘKOJMI
IV. Reklamacja towaru kupionego przez konsumenta po 25.12.2014

I. Gwarancja

a) Informacje ogólne
Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem Gwaranta, którego istotą jest zapewnienie, że towar w danym okresie czasu wolny będzie od wszelkich mogących się ujawnić wad. Jeśli w gwarancji zastrzeżono, że dotyczy ona także wad powstałych później, a nie jedynie tkwiących uprzednio w rzeczy to zobowiązanie takie dotyczy także wad powstałych później – tak zazwyczaj jest w tzw. gwarancjach dożywotnich (np. słuchawek firmy KOSS). Należy podkreślić, że Gwarancja ma charakter dobrowolny, a sposób jej kształtowania jest dość dowolny, gdyż przepisy kodeksu cywilnego dość ogólnie się do niej odnoszą. Pamiętajcie jednak, że nawet gdy udzielono Wam gwarancji nie musicie z niej korzystać, gdyż ustawodawca zapewnił Wam inny instrument reklamacyjny.
Co do zasady Gwarancja powinna być udzielona na piśmie, a już koniecznie musi określać obowiązki Gwaranta. W przypadku np. sklepów internetowych warunki gwarancji często widnieją w regulaminach.

b) Osoba Gwaranta
Gwarantem jest osoba (fizyczna, bądź prawna), która została tak określona w dokumencie gwarancyjnym. Dobrze to widać np. na agito.pl, gdzie w informacjach o produkcie widnieje info kto jest Gwarantem.

c) Długość okresu gwarancyjnego
Długość okresu gwarancyjnego jest zależna tylko i wyłącznie od Gwaranta, jednak jeśli na dokumencie gwarancyjnym brakuje takiej informacji to przyjmuje się za art. 577 par. 2, że gwarancji udzielona na okres jednego roku, co niestety dotyczy jedynie obrotu niekonsumenckiego.

d) Odpłatność Gwarancji
Ważne jest to, że Gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym i bezpłatnym, zatem nikt nie może żądać od nas dodatkowej zapłaty za udzielenie Gwarancji. Możliwe jest jednak pobieranie opłat za jej przedłużenie. Przed podjęciem decyzji o uiszczeniu takiej opłaty polecam ostrożne zapoznanie się z warunkami Gwarancji.

e) Zakres odpowiedzialności w Gwarancji
Jak już powiedziano na wstępie, Gwarancja obejmuje w przypadku odmiennych zapisów jedynie wady tkwiące uprzednio w rzeczy sprzedanej. Zdarza się, że w warunkach Gwarancji Gwarant wymienia usterki objęte naprawami gwarancyjnymi, albo niektóre wyłącza.

f) Sposób załatwienia i rozpatrzenia reklamacji
I tu dochodzimy do sedna problemu – ustawa nie ustala w jaki sposób reklamację należy rozpatrzyć, ani jakie są sposoby jej załatwienia. Oznacza to, że sposoby załatwienia reklamacji powinny zostać określone w warunkach gwarancyjnych. Jeśli nie przewidują one zwrotu gotówki to powołując się na gwarancję skazani jesteśmy na naprawy, bądź wymiany sprzętu (w zależności od tego co mamy wpisane w karcie gwarancyjnej).

g) Czas rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej
Kodeks cywilny nie określa także w sposób klarowny czasu w jakim należy rozpatrzyć taką reklamację, a mówi jedynie, że powinno to nastąpić w odpowiednim terminie, co znowu oznacza, że czas powinien zostać określony w warunkach Gwarancji.

h) Koszty Gwarancji
Jeśli idzie o koszty serwisowania sprzętu to w wypadku uwzględnionej reklamacji Gwarant powinien ponieść koszty dostarczenia przedmiotu do miejsca określonego w dokumencie gwarancyjnym, bądź miejsca wydania przedmiotu. Również koszty odesłania towaru po uwzględnieniu reklamacji obciążają Gwaranta.

i) Opakowania
Niestety, tutaj warunki gwarancyjne mogą przewidywać, że aby reklamacja została uwzględniona sprzęt powinien zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu i z oryginalnym sprzętem.

II. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową

a) Informacje ogólne
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jest wynikiem implementacji (nie do końca poprawnej) jednej z europejskich dyrektyw. Co więcej, niedługo ma pojawić się tzw. instrument opcjonalny czyli Rozporządzenie w którym przepisy chroniące konsumenta będą takie same dla wszystkich krajów i kupując w polskim czy europejskim sklepie internetowym będziemy mogli wybierać jakie prawo zastosować – krajowe czy europejskie. Bardzo istotne jest to, że to zobowiązanie sprzedawcy jest obligatoryjne – nie da się go ani wyłączyć, ani w jakikolwiek sposób ograniczyć. Ono zawsze istnieje.

b) Zakres podmiotowy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Ustawa ta dotyczy jednak tylko obrotu konsumenckiego, a więc pomiędzy Konsumentem, a Przedsiębiorcą. Tylko w tej sytuacji ma zastosowanie, tak jak było to powiedziane na początku. Poniżej krótkie definicje tych pojęć:
Konsument – to zawsze osoba fizyczna, która dokonuje zakupu rzeczy w celu nie związanym z działalnością zawodową czy gospodarczą
Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

c) Zakres przedmiotowy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Ustawę stosujemy do zakupu rzeczy ruchomych, ale niekoniecznie nowych.
Przepisy ustawy jednak nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży, których przedmiotem są wszelkie nieruchomości, wierzytelności, prawa autorskie, patenty, prawa do znaku towarowego i inne prawa.
Ustawa wyłącza również sprzedaż dokonywaną w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym lub innym postępowaniu sądowym, jak również sprzedaż energii elektrycznej, gazu i wody.

d) Sprzedawca
Do ustawowych obowiązków sprzedawcy należą:
 udzielenie kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego.
 podanie nazwy towaru, określenie producenta lub importera, znaku zgodności wymaganego przez odrębne przepisy, informacji o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 podanie jasnej informacji o cenie produktu i cenie jednostkowej
 wystawienie na żądanie pisemne potwierdzenie zawarcia umowy
 zapewnienie w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
 wydanie kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkich elementów jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

e) Pojęcie niezgodności towaru z umową
Niestety, nasz leniwy ustawodawca niemal wprost zaimplementował europejską dyrektywą i nie przystosował jej zanadto do polskiej teorii prawa cywilnego. Stąd też w przypadku gwarancji i rękojmi mamy do czynienia z pojęciem wady rzeczy, a w ustawie konsumenckiej z pojęciem niezgodności towaru z umową.
Samo pojęcie niezgodności towaru z umową oznaczać będzie, że towar nie nadaje się do używania w zwyczajowy sposób, nie ma właściwości o których istnieniu sprzedawca zapewniał, właściwości danego towaru nie są tożsame z właściwościami innych towarów tego rodzaju, towar został źle przez Sprzedawcą zamontowany, albo mimo postępowania zgodnie z instrukcją obsługi jego prawidłowy montaż jest niemożliwy czy też gdyby dany towar był obciążony prawami na rzecz innych osób.
Ale co istotne – wszystkie te wady muszą tkwić uprzednio w rzeczy. Czyli pęknięcie kineskopu TV wskutek uderzenia kijem bejsbolowym nie jest niezgodnością towaru z umową.

f) Podmiot zobowiązany – Sprzedawca
Nasze słuszne roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową zawsze kierować będziemy do Sprzedawcy – niekoniecznie osoby, która nam towar sprzedała, ale zawsze wobec tego sklepu, w którym kupiliśmy towar.

g) Terminy
Zasadniczo ustawa przewiduje, że Sprzedawca odpowiada za wady, które ujawniły się przed upływem lat dwóch od dnia wydania towaru kupującemu, ale dzięki temu, że czas w którym musimy zawiadomić o wadzie to dwa miesiące od dnia jej stwierdzenia to w teorii termin ten przedłuża się do 26 miesięcy, gdyż wadę można było stwierdzić ostatniego dnia dwuletniego terminu i zgłosić ją przed upływem dwóch miesięcy. Zgłoszenie wady może nastąpić poprzez wysłanie zawiadomienie listem.
Ważne jest to, że w przypadku wymiany towaru termin ten biegnie zupełnie od nowa. Jeśli zakupimy rzecz używaną to okres odpowiedzialności za wady towary można skrócić, ale maksymalnie do jednego roku.
Dodatkowo omawiana ustawa stosuje domniemanie w ramach którego, jeśli stwierdzenie niezgodności towaru z umową nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru to domniemywa się, że niezgodność towaru z umową istniała w chwili jego wydania. To domniemanie ściąga z nas ciężar dowodu, co oznacza, że w procesie zamiast powoływać biegłego, czy w inny sposób udowadniać, że wada istniała w chwili sprzedaży możemy ograniczyć się do wskazania przepisu z którego to domniemanie wynika, a to właśnie strona przeciwna musi udowodnić, że w chwili wydania towaru wady nie było.

h) Rozpatrzenie reklamacji
Zgodnie z naszą ustawą konsumencką w przypadku stwierdzenia istnienia niezgodności towaru z umową Konsument w pierwszej kolejności ma prawo do wyboru swojego żądania, a może nim być nieodpłatna naprawa bądź nieodpłatna wymiana towaru na nowy. Uprawnienie do wyboru należy do Konsumenta i tylko on może zadecydować jakie jest jego żądanie.
W przypadku uwzględnienia tego żądania wszelkie wynikłe z tego koszty musi ponieść Sprzedawca.

Jednak w przypadku nadmierności kosztów bądź niemożliwości naprawy czy wymiany na nowy Sprzedawca może uchylić się od spełnienia tego żądania, ale musi wtedy cenę za towar stosownie obniżyć, bądź zwrócić zapłacone środki wskutek odstąpienia od umowy.

W następnej kolejności Sprzedawca ma czas na rozpatrzenie reklamacji, a jest to 14 dni. Terminu tego nie można przedłużać, a w przypadku uchybienia poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną i załatwiona w sposób korzystny dla Konsumenta (co w rzeczywistości nadaje nam tylko konkretne uprawnienia procesowe). Do zachowania tego terminu Sprzedawca musi zawiadomić o wyniku rozpatrzenia i sposobie jej załatwienia. Co więcej, to na nim ciąży obowiązek zawiadomienia, a wiec nie może zmusić do udania się do sklepu . Zawiadomienie może nastąpić telefonicznie, mailem czy listem. Jednak wysłanie listu ostatniego dnia terminu nie będzie wystarczające dla jego zachowania, bo zgodnie z przepisami ogólnymi kodeksu cywilnego terminem doręczenie, a więc zawiadomienia będzie termin w którym Konsument list mógł przeczytać.

A teraz, jeżeli Sprzedawca nie może uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany, albo naprawa czy wymiana wymagają nadmiernych kosztów czy też narażają one Konsumenta na znaczne niedogodności Konsument może żądać stosownego obniżenia ceny, albo od zawartej umowy sprzedaży odstąpić i zażądać zwrotu całej zapłaconej kwoty.

W przypadku uwzględnienia złożonej reklamacji to Sprzedający ostatecznie pokrywa koszty wszystkich wysyłek, ale wyłożyć kasę na przesyłkę musi Kupujący chyba, że Sprzedawca ma umowę z kurierem i nie wymaga tego. Wtedy Konsument nie musi ponosić kosztów wysyłki.

i) Opakowanie
Odmiennie niż przy Gwarancji tutaj nie ma podstaw do żądania przez Sprzedawcę dostarczenia oryginalnego opakowania, czy zbędnych akcesoriów. Podobnie z plombami gwarancyjnymi.

j) Zgłoszenie niezgodności towaru z umową
Zgłoszenia takiego najlepiej dokonać jest w formie pisemnej. Zazwyczaj w sklepach z odzieżą czy obuwiem Sprzedawcy mają przygotowany stosowny protokół. Niemniej, czasem warto mieć ze sobą przygotowane przez siebie pismo. Ja zazwyczaj posługuję się tym zmodyfikowanym wzorem:

Cytuj

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Sporządzony w dniu.........w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ...

z dnia ......
Imię i nazwisko nabywcy .....................................................................
Dokładny adres *.......................................nr telefonu *........................
Data wydania towaru ..........................................................................
nr dowodu zakupu.......... z dnia ..........................................................
Rodzaj towaru ........................................typ .......................................
cena ................ data produkcji ............... inne cechy..........................
Producent ...........................................................................................

Dokładny opis niezgodności towaru z umową.....................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
Data ujawnienia niezgodności towaru z umową..............................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji:

· nieodpłatna wymiana na nowy bez zbędnej zwłoki

· nieodpłatna naprawa bez zbędnej zwłoki

Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe z powodu:

· naprawa albo wymiana są niemożliwe

· naprawa albo wymiana nie mogłaby nastąpić w odpowiednim czasie

· naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności w postaci

to nabywca może żądać:

· odstąpienie od umowy - zwrot zapłaconej ceny

· obniżenie zapłaconej ceny o ...............................
..............................................................................

.............................. ..........................

podpis sprzedawcy podpis nabywcyIII. Rękojmia

a) Informacje ogólne
Rękojmia, podobnie jak niezgodność towaru z umową jest świadczeniem o charakterze gwarancyjnym, udzielanym z mocy prawa przez Sprzedającego. W chwili obecnej ma zastosowanie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami, albo w obrocie pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (556 – 576)

b) Wada rzeczy
Rękojmia dotyczy jedynie wad rzeczy zmniejszających jej użyteczność lub wartość ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z przeznaczenia rzeczy, braku pewnych właściwości o których istnieniu zapewniano, albo wad wynikających z niezupełności rzeczy (dekompletacji). Ponadto dotyczyć może wad prawnych, a więc sytuacji gdy sprzedana rzecz nie stanowiła własności Sprzedawcy, albo jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
Nie dotyczy ona jednak wad o których w chwili zakupu Kupujący wiedział, albo powinien był wiedzieć, gdyż rzecz badał. I podobnie jak wcześniej wady rzeczy muszą mieć przyczyny tkwiące w rzeczy i jedynie ujawnić się później.

c) Wyłączenie, bądź modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi
Art. 558 k.c. przewiduje, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć, ograniczyć lub całkowicie wyłączyć, ale musi to wyraźnie zaznaczone w umowie, a ponadto nie dotyczy wad podstępnie zatajonych. Dodatkowo informuję, że Regulamin Allegro nie zezwala na wyłączanie i ograniczanie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Teorii na temat skuteczności tego zapisu przytaczać tu nie będę.

d) Terminy
Termin okresu rękojmi to rok od dnia wydania przedmiotu, a w przypadku wad budynku – trzy lata. W przypadku podstępnego zatajenia wady terminy te nie biegną!
O wadzie w przypadku rękojmi należy zawiadomić w ciągu miesiące od jej wykrycia. Jednakże w przypadku przedsiębiorców przedmiot należy zbadać po zakupie i niezwłocznie zawiadomić o wadzie.

e) Sposób rozpatrzenia reklamacji i uprawnienia z niej płynące
Kupujący może żądać obniżenia ceny za wadę, albo od umowy odstąpić chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wady usunie lub wymieni na rzecz wolną od wad. W przypadku ponownego ujawnienia się wady Kupujący może żądać obniżenia ceny bądź od umowy odstąpić bez ograniczeń. W przypadku uznania reklamacji i dokonania wymiany Sprzedający powinien pokryć wszystkie wynikłe z tego koszty (przede wszystkim koszty przesyłek, ale co ważne następuję to następcz, czyli chwilowo środki na przesyłkę wykłada kupujący)

Przed odesłaniem towaru do Sprzedawcy należy się z nim wcześniej koniecznie skontaktować!

f) Odszkodowanie
Ciekawą instytucją w przypadku rękojmi jest żądanie naprawienia szkody przez Sprzedawcę, która to szkoda powstała w wyniku powstania wady. I tak, jeżeli zakupiliśmy komputery do wykonania zlecenia, ale wskutek awarii komputerów zlecenia nie oddaliśmy w terminie i musieliśmy zapłacić karę umowną to ta kara umowna będzie właśnie szkodą, której naprawienia można żądać od Sprzedawcy wadliwych komputerów.

g) Formularz odstąpienia od umowy

https://dochub.com/g...o0lmze9v57y5ocw

IV. Reklamacja towaru kupionego przez konsumenta 25.12.2014 i późnieja) Informacje ogólne
Od 25 grudnia 2014 roku obowiązuje nowelizacji Kodeksu cywilnego, która likwiduje dotychczas istniejące pojęcie 'niezgodności towaru z umową', nowa ustawa powraca do dobrze znanego polskiej legislacji pojęcia rękojmi za wady fizyczne oraz prawne. Przy okazji nowelizacja wprowadza szereg innych uprawnień, o których będzie dalej mowa. Podobnie jak wcześniej przepisy kodeksu cywilnego w zakresie sprzedaży konsumenckiej są bezwzględnie obowiązujące i nie da się ich wyłączyć w sposób umowny, a ich modyfikacja jest możliwa jedynie na korzyść konsumenta (tzn. można wydłużyć okres odpowiedzialności do 3 lat, ale nie można go skrócić). Nowelizacja wprowadza szereg przepisów korzystniejszych dla konsumenta, ale także czasem wprost sankcjonuje stan prawny, który został już wcześniej osiągnięty na drodze orzecznictwa (np. kwestia przejścia ciężarów i korzyści).

b) Zakres podmiotowy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Wprawdzie nowelizacja wprowadziła delikatną zmianę w definicji konsumenta to jest to jednak zmiana kosmetyczna, wręcz lingwistyczna, wobec czego uprawnienia opisane w punkcie IV FAQ dotyczą jednak tylko obrotu konsumenckiego, a więc pomiędzy Konsumentem, a Przedsiębiorcą. Poniżej krótkie definicje tych pojęć:
Konsument – to zawsze osoba fizyczna, która dokonuje zakupu rzeczy w celu nie związanym z działalnością zawodową czy gospodarczą
Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

c) Zakres przedmiotowy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Znowelizowane przepisy o rękojmi stosujemy do zakupu rzeczy ruchomych, ale niekoniecznie nowych.


d) Obowiązki Sprzedawcy
Do ustawowych obowiązków sprzedawcy wobec konsumenta należą:
 udzielenie kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanej rzeczy.
 podanie rodzaju rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności wymaganych przez przepisy, informacji o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
 podanie jasnej informacji o cenie produktu i cenie jednostkowej
 wyjaśnić na żądanie kupującego znaczenia poszczególnych postanowień umowy
 zapewnienie w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających dokonanie wyboru rzeczy i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
 wydanie kupującemu wraz z rzeczą wszystkich elementów jej wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty w języku polskim wymagane przez odrębne przepisy.
wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy


e) Rękojmia za wady, czyli...
I tutaj wprowadzona została mała rewolucja. We wcześniejszej wersji tego przepisu wadami podlegającymi rękojmi był tylko te, które zmniejszały użyteczność rzeczy, bądź jej wartość.
Nowelizacja przewiduje, że rękojmią objęte są wady fizyczne i wady prawne (o tych mowy w niniejszym FAQ nie będzie). Natomiast za wady fizyczne uważa się niezgodności rzeczy sprzedanej z umową czy też zapewnieniami sprzedawcy, importera albo producenta rzeczy (czyli, jeśli producent zapewnia na swojej witrynie internetowej, że do laptopa dołączony jest szereg akcesoriów to za ich brak odpowiada sprzedawca na podstawie rękojmi [chyba, że poinformował kupującego o ich braku]), w szczególności zaś wadami fizycznymi są: brak właściwości, które rzecz danego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikający z okoliczności lub też przeznaczenia rzeczy, brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, także wtedy gdy przestawia próbkę albo wzór, rzecz nie nadaje się do celu o jakim kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca nie zgłosił do tego zastrzeżeń i wreszcie jeśli rzecz została wydana w stanie niekompletnym.

f) Podmiot zobowiązany – Sprzedawca
Nasze słuszne roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zawsze kierować będziemy do Sprzedawcy – niekoniecznie osoby, która nam towar sprzedała, ale zawsze wobec tego sklepu (bądź jego następcy prawnego), w którym kupiliśmy towar.

g) Terminy
Znowelizowany kodeks cywilny przewiduje dwuletnią odpowiedzialność sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej, przy czym w przypadku wady podstępnie zatajonej nie ma ograniczenia czasowego. W przypadku zakupu rzeczy używanej kodeks cywilny przewiduje możliwość skrócenia odpowiedzialności sprzedawcy do okresu jednego roku. W chwili obecnej nie ma już regulacji, która mówi nam o terminie na zgłoszenie wady po jej stwierdzeniu. W ekstremalnym przypadku możemy stwierdzić wadę pierwszego dnia po zakupie, a zgłosić ją sprzedawcy po niemal dwóch latach. Co więcej w związku z modyfikacją hierarchii żądań Kupującego istotnym jest fakt, że jeśli wybierzemy jedno z alternatywnych żądań i będziemy go dochodzić przed sądem, sądem polubownym, albo w postępowaniu mediacyjnym to bieg terminu na dochodzenie drugiego z alternatywnych żądań biegnie dopiero od momentu zakończenia tego postępowania. Podobnie jest z gwarancją - jeśli zdecydujemy się realizować uprawnienia z gwarancji to zawieszeniu ulega bieg terminu na realizację uprawnień wynikających z rękojmi.
I najważniejsze - od 25 grudnia 2014 roku przez rok od dnia wydania rzeczy sprzedanej istnieje domniemanie, że wada istniała w chwili sprzedaży. To domniemanie ściąga z nas ciężar dowodu, co oznacza, że w procesie zamiast powoływać biegłego, czy w inny sposób udowadniać, że wada istniała w chwili sprzedaży możemy ograniczyć się do wskazania przepisu z którego to domniemanie wynika, a to właśnie strona przeciwna musi udowodnić, że w chwili wydania towaru wady nie było.

h) Uprawnienia Kupującego
Obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że to konsument wybiera sposób załatwienia reklamacji. W pierwszej kolejności konsument ma prawo żądać obniżenia ceny, albo może o umowy odstąpić (co wiąże się ze zwrotem rzeczy i wypłatą całej kwoty zapłaconej), jednakże na takie żądania Sprzedawca może niezwłocznie odpowiedzieć proponując usunięcie wady (naprawę) bądź wymianę rzeczy na wolną od wad. I tutaj konsument także ma uprawnienia, bowiem może wybrać czy chce naprawy czy wymiany. Możliwość wyboru jest jednak ograniczona i nie ma zastosowania jeśli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Najistotniejszą zmianą jest chyba jednak to, że w przypadku gdy rzecz była już raz wymieniona albo naprawiana to wtedy o sposobie załatwienia kolejnej reklamacji decyduje wyłącznie Kupujący i może żądać zarówno stosownego, proporcjonalnego do wady obniżenia ceny, może od umowy odstąpić, ale może także zażądać wymiany na rzecz wolną od wad.
Należy jednak zauważyć, że od umowy nie można odstąpić, jeśli wada rzeczy sprzedanej jest nieistotna (przykładowo rysa na obudowie komputera, wypalony piksel na monitorze etc.).
Tak jak w poprzednim stanie prawnym Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań Kupującego konsumenta, jeśli tego nie zrobi to przyjmuje się, że uznał je za uzasadnione. Ważne jest, aby nakreślić że ustosunkować się to znaczy podjąć już konkretną decyzję. Nie polega to na poinformowaniu, że towar jest na serwisie i trzeba czekać - to ma być konkretna informacja co robimy. Albo Sprzedawca uznaje obniżenie ceny i zwraca kasę, albo wymienia na wolną od wad, albo niezwłocznie naprawia. Warto zaznaczyć, że pierwotnie to konsument określa wartość obniżenia ceny, może to oczywiście ulec modyfikacji w drodze negocjacji i musi być proporcjonalne w stosunku do wady, ale trzeba to żądanie wyraźnie określić, aby 14-dniowy termin zaczął swój bieg.
W przepisach wyraźnie wskazano, że koszty realizacji wszystkich uprawnień związanych z rękojmią ponosi Sprzedający. Również towar do reklamacji wysyła się na koszt Sprzedającego (przykładowo za pobraniem, albo za zwrotem kosztów).


j) Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi za wady
Zgłoszenia takiego najlepiej dokonać jest w formie pisemnej. Zazwyczaj w sklepach z odzieżą czy obuwiem Sprzedawcy mają przygotowany stosowny protokół. Niemniej, czasem warto mieć ze sobą przygotowane przez siebie pismo.

k) Gwarancja
Istotnych zmian dokonano także w gwarancji. Od teraz nie jest konieczny dokument gwarancyjny. Jeśli nawet w reklamie pojawi się zapewnienie o gwarancji to już to jest podstawą do roszczeń gwarancyjnych. Co więcej gwarancji udzielana jest na taki okres jak określono w warunkach gwarancji, a jeśli go nie określono to wynosi on 2 lata. Wreszcie, najważniejsza kwestią jest to, że realizacja gwarancji powinna odbyć się w terminie określonym w warunkach gwarancji, a jeśli tego nie określono to niezwłocznie, ale nie później niż 14 od dnia dostarczenia rzeczy Gwarantowi. To długo postulowana zmiana. Pamiętajcie też, że korzystanie z gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi i odwrotnie. W każdym wypadku warto rozważyć co jest korzystniejsze dla nas, bowiem w przypadku np. dysków twardych korzystniej jest realizować gwarancję (przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia).

Ten post był edytowany przez Gordon Lameman dnia: 09 Październik 2017 - 21:04


#2 Użytkownik jest niedostępny   savi 

 • Nafciarz
 • PipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 994
 • Dołączył: So, 05 Lip 08

Napisany 20 Luty 2013 - 11:52

Towar został wysłany na gwarancję. Reklamacja została rozpatrzona, sprzedawca twierdzi, że towar wysłał, następnie mówi, że towar do niego wrócił (błędny adres) Kontakt ze sprzedającym się urywa. Co robić w takim przypadku?

#3 Użytkownik jest niedostępny   airborne82 

 • airborne82
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 8448
 • Dołączył: Cz, 28 Sty 10

Napisany 28 Luty 2013 - 17:00

Żeby nie śmiecić w temacie o "Luźne fotografów rozmowy"
To napiszę tutaj moje problemy z realizacją REKLAMACJI z tytułu 2-letniej odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

Tak jak Gordon radził ta forma będzie najlepsza jeśli skończyła mi się gwarancja .

Wzór pisma wziąłem stąd , ewentualnie jeśli trzeba to mogę zmienić .

REKLAMACJA

Otóż byłem osobiście im przekazać to pismo i co usłyszałem ??

Szyderczy śmiech i odpowiedź ze oni tego nie przyjmą gdyż według nich ich jeśli wada została wykryta w ciągu pół roku to wtedy owszem jest taka odpowiedzialność sprzedawcy ale tylko roczna , potem przechodzi na odpowiedzialność sprzedawcy .
Powiedzieli że mogą nawet iść z tym na ekspertyze żeby sprawdzic czy tak faktycznie jest , ze wada byłą fabryczna według tego co powiedzieli .

Czy mi sie zdaje czy oni pomylili tą REKLAMACJE z czyms innym ???

Na moje tłumaczenie że doskonale wiem jak jest bo byłem w Federacji Konsumentów ( faktycznie tam byłem wizytą w tym sklepie , by upewnić się żę dobre pismo mam ) i że mam nawet kontakt z prawnikiem ( tu także tak jest bo w końcu prawnik na forum tez się liczy ) i że powinni przyjąć to pismo a jak nie to wyślę pocztą .
Więc odpowiedzieli że nie ma takiej możliwośći by to przyjęli i mogę sobie wysyłać pocztą jak chce .
Ja im powiedziałem że co im szkodzi , bo przyjęcie pisma to raz a odpowiedź na pismo to drugie i nawet jak wyślę poczta to i tak mam dowód że wysłałem więc dla mnie to i lepiej co wy z tym potem zrobicie ( bo z ich rozumowania to oni to pewnie wywalą do kosza bez czytania - hehe dla mnie tym lepiej bo będę miał chyba podstawy do zerwania umowy i żądania zwrotu pieniędzy )


Teraz czytając FAQ nigdzie nie widze o tym co sprzedawca gadał ( jeśli wada wynikła w ciągu roku i tym podobne )

#4 Użytkownik jest niedostępny   Kpc21 

 • Uzależniony od forum
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 5873
 • Dołączył: Nd, 15 Lut 09

Napisany 28 Luty 2013 - 18:10

Okres odpowiedzialności sprzedawcy może być skrócony z dwóch lat o maksymalnie rok przy sprzedaży rzeczy używanej - za zgodą kupującego. Jeśli sprzedawca nie ma żadnego papieru, że się na to zgodziłeś, to nie może ci nic zrobić.

To pismo nie jest do końca dobre, bo 14 dni roboczych od otrzymania pisma sklep ma na decyzję o tym, czy reklamację przyjmuje, czy nie. Potem powinien rzecz naprawić lub wymienić na nową w umówionym terminie.

Ten post był edytowany przez Kpc21 dnia: 28 Luty 2013 - 19:20


#5 Użytkownik jest niedostępny   airborne82 

 • airborne82
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 8448
 • Dołączył: Cz, 28 Sty 10

Napisany 28 Luty 2013 - 18:47

Zobacz postKpc21, o 28 Luty 2013 - 18:10, napisał(a):

Okres odpowiedzialności sprzedawcy może być skrócony z dwóch lat do maksymalnie roku przy sprzedaży rzeczy używanej - za zgodą kupującego. Jeśli sprzedawca nie ma żadnego papieru, że się na to zgodziłeś, to nie może ci nic zrobić.


Rzecz była nowa , więc nie wiem skąd wytrzasnął nagle skrócenie o rok a w drugim roku jakobym ja już odpowiadał .

Zobacz postKpc21, o 28 Luty 2013 - 18:10, napisał(a):


To pismo nie jest do końca dobre, bo 14 dni roboczych od otrzymania pisma sklep ma na decyzję o tym, czy reklamację przyjmuje, czy nie. Potem powinien rzecz naprawić lub wymienić na nową w umówionym terminie.Owszem tyle ma na decyzje i w tym piśmie też tam jest napisane że ma 14 dni .
Owszem pismo różni się trochu od tego co ma Gordon w FAQ ale jest dobre skoro pani w Federacji Konsumentów go sprawdziła już wypełnione .

No chyba że Gordon też twierdzi że lepiej wysłać to pismo co on tutaj ma :)

#6 Użytkownik jest niedostępny   airborne82 

 • airborne82
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 8448
 • Dołączył: Cz, 28 Sty 10

Napisany 01 Marzec 2013 - 20:10

Odświeżam zapytanie ( zwłaszcza do Gordona ) :

Czy takie pismo co podałem w linku REKLAMACJA tez jest dobrze skonstruowane ??
Gdyż to co jest w FAQ to raczej jest dobre przy osobistym dostarczeniu .

Muszę wiedzieć to w miare szybko gdyż w poniedziałek chciałem wysłać pismo pocztą .

#7 Użytkownik jest niedostępny   Gordon Lameman 

 • Newfie lover
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 38144
 • Dołączył: Wed, 05 Paź 11

Napisany 04 Marzec 2013 - 10:41

Pismo dobre.
Ja tylko bym wywalił 'naprawę' i zostawił wymianę, ale to już od Ciebie zależy.

#8 Użytkownik jest niedostępny   airborne82 

 • airborne82
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 8448
 • Dołączył: Cz, 28 Sty 10

Napisany 04 Marzec 2013 - 15:15

Jest jeszcze jedna kwestia .
Muszę udowodnić że wada była w momencie zakupu , jako że mineło więcej niż pół roku to ja musze to udowadniać , czyli w skrócie zrobić ekspertyze .
Co za tym idzie koszta , czy w takich wypadkach sprzedawca obciąża mnie takimi kosztami czy też ekspertyze muszę robić we własnym zakresie ??

I jak się ustosunkować do tego że sprzedawca nie chce przyjąć pisma i towaru osobiście ??
Co dla mnie jest wygodniejsze bo mam protokół w jakim stanie sprzęt został dostarczony do reklamacji .
Wysyłając to pocztą nie mam żadnego protokołu ... a z opinii na necie to potrafią zrobić cyrk i samemu bardziej uszkodzić sprzęt .

#9 Użytkownik jest niedostępny   jaaneq 

 • Dyskutant
 • PipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 11
 • Dołączył: Pt, 06 Lut 09

Napisany 16 Marzec 2013 - 17:34

Zobacz postGordon Lameman, o 06 Grudzień 2011 - 13:05, napisał(a):

g) Czas rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej
Kodeks cywilny nie określa także w sposób klarowny czasu w jakim należy rozpatrzyć taką reklamację, a mówi jedynie, że powinno to nastąpić w odpowiednim terminie, co znowu oznacza, że czas powinien zostać określony w warunkach Gwarancji. Co jest istotne to to, że w przypadku wymiany towaru na nowy czas Gwarancji biegnie na nowo, a w przypadku naprawy ulega on przedłużeniu o czas pobytu w serwisie gwarancyjnym, chyba, że naprawa była istotna.


Wydaje mi się, że tutaj jest błąd. Zdanie podkreślone jest napisane na podstawie Art. 581. § 1. kodeksu cywilnego, który również nie obowiązuje dla sprzedaży konsumenckiej (zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). Oznaczałoby to, że odpowiedź na jedyne załączone pytanie jest błędna.

Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie sprawy. ;)

#10 Użytkownik jest niedostępny   Gordon Lameman 

 • Newfie lover
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 38144
 • Dołączył: Wed, 05 Paź 11

Napisany 16 Marzec 2013 - 17:37

Zobacz postjaaneq, o 16 Marzec 2013 - 17:34, napisał(a):

Wydaje mi się, że tutaj jest błąd. Zdanie podkreślone jest napisane na podstawie Art. 581. § 1. kodeksu cywilnego, który również nie obowiązuje dla sprzedaży konsumenckiej (zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). Oznaczałoby to, że odpowiedź na jedyne załączone pytanie jest błędna.

Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie sprawy. ;)

Ale ten punkt ogólnie dotyczy gwarancji, a nie niezgodności towaru z umową z ustawy o szczelnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

#11 Użytkownik jest niedostępny   jaaneq 

 • Dyskutant
 • PipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 11
 • Dołączył: Pt, 06 Lut 09

Napisany 16 Marzec 2013 - 18:10

Zobacz postGordon Lameman, o 16 Marzec 2013 - 17:37, napisał(a):

Ale ten punkt ogólnie dotyczy gwarancji, a nie niezgodności towaru z umową z ustawy o szczelnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Czyli jeżeli oddaję towar na gwarancji i otrzymam nowy to dostanę przedłużoną gwarancję, a jeżeli oddaję jako niezgodny z umową to nie?

#12 Użytkownik jest niedostępny   Gordon Lameman 

 • Newfie lover
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 38144
 • Dołączył: Wed, 05 Paź 11

Napisany 16 Marzec 2013 - 18:12

Zobacz postjaaneq, o 16 Marzec 2013 - 18:10, napisał(a):

Czyli jeżeli oddaję towar na gwarancji i otrzymam nowy to dostanę przedłużoną gwarancję, a jeżeli oddaję jako niezgodny z umową to nie?

Tak.

#13 Użytkownik jest niedostępny   EgQ 

 • Dyskutant
 • PipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 29
 • Dołączył: Cz, 01 Cze 06

Napisany 23 Marzec 2013 - 18:24

Dobrze rozumiem; z "II. Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową" skorzystac w przypadku przykladowo wystapienia artefaktow na karcie graficznej rok po zakupie (w miedzyczasie przeszla procedure reklamacyjna, w ktorej ja wygrzali po czym problem wrocil) nie mozna bo taka do mnie na samym poczatku nie przyszla?

#14 Użytkownik jest niedostępny   Kpc21 

 • Uzależniony od forum
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 5873
 • Dołączył: Nd, 15 Lut 09

Napisany 23 Marzec 2013 - 22:03

Źle rozumiesz. Jeśli po roku "wyszły" artefakty, to od samego początku karta graficzna miała ukrytą wadę. Ta wada to właśnie niezgodność z umową.

#15 Użytkownik jest niedostępny   Firekage 

 • [*] 16.02.1959-16.05.2016
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 32098
 • Dołączył: Wed, 21 Cze 06

Napisany 23 Marzec 2013 - 22:18

Zobacz postKpc21, o 23 Marzec 2013 - 22:03, napisał(a):

Źle rozumiesz. Jeśli po roku "wyszły" artefakty, to od samego początku karta graficzna miała ukrytą wadę. Ta wada to właśnie niezgodność z umową.

Tylko po roku czasu do niego będzie należało udowodnienie, że wada istniała w momencie zakupu - powiedzenia. Właśnie w taki sposób w sklepach obuwniczych często pozbywają się reklamacji.

#16 Użytkownik jest niedostępny   EgQ 

 • Dyskutant
 • PipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 29
 • Dołączył: Cz, 01 Cze 06

Napisany 24 Marzec 2013 - 10:48

Dzieki panowie, a udowodnienie istnienia wady ukrytej przez reklamujacego wyglada w jaki sposob ? Praktykuje sie w ogole cos takiego czy po prostu jest to moment, w ktorym nalezy w praktyce zrezygnowac z tej formy reklamacji ?

Ten post był edytowany przez EgQ dnia: 24 Marzec 2013 - 10:54


#17 Użytkownik jest niedostępny   tosieq92 

 • Dyskutant
 • PipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 48
 • Dołączył: Nd, 17 Sie 08

Napisany 08 Maj 2013 - 21:58

Kupiłem na początku grudnia rower dobrej firmy - licząc, że będzie mi służył dłuższy czas. Jednak się przeliczyłem, nie znam się na prawie więc będę bardzo wdzięczny za pomoc i wyjaśnienie moich wątpliwości. Rozumiem, że 'Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową' jest bardziej korzystna dla konsumenta od 'gwarancji', tak? Nie rozumiem za bardzo tylko tego

Cytuj

Stąd też w przypadku gwarancji i rękojmi mamy do czynienia z pojęciem wady rzeczy, a w ustawie konsumenckiej z pojęciem niezgodności towaru z umową. Samo pojęcie niezgodności towaru z umową oznaczać będzie, że towar nie nadaje się do używania w zwyczajowy sposób...
. Mój rower tylko rdzewieje, nie był w ogóle przygotowany do jazdy i parę drobiazgów jeszcze, ale jeździć można więc nadaje się do używania - rozumiem, że jestem skazany na gwarancję?

#18 Użytkownik jest niedostępny   Kpc21 

 • Uzależniony od forum
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 5873
 • Dołączył: Nd, 15 Lut 09

Napisany 08 Maj 2013 - 22:27

Od roweru na ogół oczekuje się, że przechowywany prawidłowo (i zgodnie z ewentualnymi zaleceniami producenta, o ile takie są), rdzewieć nie będzie. Czyli niezgodność jest.

Cytuj

Art. 4. 1.Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
2.W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
3.W przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.
4.Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.


#19 Użytkownik jest niedostępny   tosieq92 

 • Dyskutant
 • PipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 48
 • Dołączył: Nd, 17 Sie 08

Napisany 08 Maj 2013 - 23:46

Zanim czytałem to faq też tak myślałem, ale zmyliło mnie to

Cytuj

Stąd też w przypadku gwarancji i rękojmi mamy do czynienia z pojęciem wady rzeczy, a w ustawie konsumenckiej z pojęciem niezgodności towaru z umową.
Jednak skoro tak to bardzo dziękuję za pomoc, mogę spokojnie skorzystać z niezgodności, a i skoro nie minęło pół roku to nie po mojej stronie leży obowiązek udowadniania winy?

#20 Użytkownik jest niedostępny   Spookie 

 • Niepoprawny perfekcjonista.
 • PipPipPipPipPip
 • Grupa: Forumowicze
 • Postów: 8052
 • Dołączył: Wed, 21 Kwi 04

Napisany 13 Lipiec 2013 - 17:42

Możliwa jest reklamacja bez paragonu :question:
np. mają potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą czy to już nie działa :question:

 • (14 Stron)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Ostania »
 • Nie możesz rozpocząć nowego tematu
 • Nie możesz odpowiadać w tym temacie

1 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych